K.V.K.K AYDINLATMA METNİ

TREND İNSAN KAYNAKLARI ORG.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla,TREND İNSAN KAYNAKLARI ORG.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (ŞİRKET)tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Şirketimizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon aracılığı ile ya da elektronik ortamda (internet sitemizde) yaptırdığınız kayıt, başvuru, sipariş, randevu, iş başvuruları, elektronik ortam gezintilerinizde toplanan çerezler gibi farklı kanallarla elde edilmekte, bu veriler Şirketimizin ilgili mevzuatlara ve Şirket Politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın4.,5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın4.,5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiztarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Şirketimizinyürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket Politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Elektronik ortam ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak,
 • Şirketimizinkısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Şirketimizininsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirketimiziniş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması,
 • Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak mevzuattan/sözleşmeden kaynaklı hijyen kurallarına uymak amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.trend-ik.cominternet adresinden ulaşabileceğiniz “TREND İNSAN KAYNAKLARI ORG.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (ŞİRKET) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiztarafından aşağıda yer alan amaçlarla; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Elektronik ortam ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak,
 • Şirketimizin kısa-orta-uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Şirketimizininsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizininsan kaynakları faaliyetlerinin planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Şirketimizinve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek/tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarma amaçları konusunda detaylı bilgilere www.trend-ik.cominternet adresinden ulaşabileceğiniz “TREND İNSAN KAYNAKLARI ORG.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (ŞİRKET) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel bilgileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Paylaşılması gereken bir durumun söz konusu olması halinde buna ilişkin Açık Rızanız alınacaktır.

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.trend-ik.cominternet adresimizdenveya kurumumuzdan temin edebileceğiniz VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUnu kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Şirketimize iletebilirsiniz ya da Şirketimize doğrudan başvurabilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.trend-ik.com) yayınlanır.

 

TREND İNSAN KAYNAKLARI ORG.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İLETİŞİM:Hacı Halil Mah. 1231 Sk. No:15/B Gebze/KOCAELİ

0850 582 37 17

www.trend-ik.com


Whatsapp Destek

FİRMA YETKİLİSİ
Size destek için burdayız.